Privacystatement en cookies

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
PRIVACYSTATEMENT EN COOKIES

Cannock Chase legt in het kader van haar (online) financiële, juridische en incassodienstverlening gegevens van u vast. Middels dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Cannock Chase.

Cannock Chase is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoons­gegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de ‘Wet bescherming persoonsgegevens’ (Wbp). Cannock Chase houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Meldingsplicht

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) kent een meldingsplicht. Deze verplichting houdt in dat in principe alle geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerkingen van persoonlijke gegevens (persoonsgegevens) aangemeld moeten worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) of bij een functionaris voor de gegevensbescherming (fg), welke is geregistreerd bij het AP. Het AP/fg houdt een openbaar register bij waarin alle (wijzigingen van de) verwerkingen staan, samen met een aantal kenmerken van die verwerkingen zoals het doel of de doeleinden, het soort betrokkenen en de categorieën van gegevens. Het openbaar register van het AP vindt u via de website: www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Onderscheid rol als verantwoordelijke versus bewerker

Voor zover onze opdrachtgever zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze opdrachtgever de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens. Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Cannock Chase deze persoonsgegevens in opdracht van haar opdrachtgever als bewerker verwerken.

Als bewerker zal Cannock Chase naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit Privacy Statement informeert Cannock Chase u over de wijze waarop Cannock Chase als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Onderscheid persoonsgegevens en anonieme gegevens

Cannock Chase maakt onderscheid tussen persoonsgegevens en anonieme gegevens. Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en leeftijd Cannock Chase kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Cannock Chase uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar opdrachtgevers of van dataleveranciers.

Anonieme gegevens zijn gegevens die niet (meer) kunnen worden herleid tot uw identiteit. Een belangrijk en veel voorkomend voorbeeld van anonieme gegevens is het IP-adres. Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.

Voor welke doeleinden gebruikt Cannock Chase uw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

  1. Tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
  2. Op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vast gesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat;
  3. Door middel van onze diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
  4. Uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Cannock Chase verwerkt de persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij het AP of, indien van toepassing, bij haar functionaris voor de gegevensbescherming (fg). Cannock Chase kan de gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Cannock Chase bewerkerovereenkomsten gesloten. Daarnaast kan Cannock Chase voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, de persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER (Europese Economische Ruimte) gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement.

Beveiliging persoonsgegevens

Cannock Chase gaat uiterst zorgvuldig met de persoonsgegevens om en draagt, tezamen met eventuele bewerkers, zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin de persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.

Rechten ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens

Cannock Chase deelt de betrokkene mee, (wettelijke) uitzonderingen daargelaten, of bepaalde gegevens worden verwerkt en zal meewerken aan het verzoek deze gegevens te verbeteren of aan te vullen.

Verzoeken om inzage in de eigen persoonsgegevens kunnen schriftelijk worden ingediend via: Cannock Chase, Postbus 199, 2260 AD Leidschendam, Nederland onder vermelding van 'Privacy'. Daarnaast dient de aanvrager zijn privé postadres en het dossiernummer te vermelden alsmede zijn handtekening te zetten. Binnen vier weken wordt, indien aan het verzoek wordt voldaan, een volledig overzicht verstrekt van de betreffende persoonsgegevens in de verwerkingen die zijn aangemeld. Indien Cannock Chase voldaan heeft aan een verzoek om gegevens te verbeteren of aan te vullen, zal zij derden aan wie deze gegevens zijn verstrekt, mededeling doen van de aangebrachte wijzigingen Cannock Chase hoeft niet aan het verzoek te voldoen indien dit onmogelijk is of een onevenredige inspanning kost.

Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Gebruik van cookies

Cannock Chase maakt op haar websites gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst.

Verwijdering van cookies

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de Help-functie van uw browser.

Cannock Chase en andere websites

Op de websites van Cannock Chase treft u als service regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. Cannock Chase kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor het privacy statement, indien aanwezig, van de betreffende site.

Meldplicht datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens. Bedrijven die persoonsgegevens verwerken, zoals Cannock Chase, moeten datalekken melden aan AP. Meer informatie over het melden van datalekken vindt u hier.

Meer informatie over het melden van datalekken

Heb je een klacht?

Cannock Chase voert haar taken als financieel-juridisch dienstverlener met de grootste zorg uit. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent over onze werkwijze of één van onze medewerkers. Wij vragen je hierover een klacht in te dienen via klacht@cannockchase.nl. Onze klachtenmailbox wordt dagelijks geleegd. De ontvangen klachten worden geregistreerd en je ontvangt een bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvang je van ons een reactie op je klacht. Mochten wij niet de passende oplossing zien of reageren we binnen zes weken niet op de klacht dan kan je een klacht indienen bij het Klachten Instituutvoor gecertificeerde Incassodiensten, kortweg Kigid. Mocht er na inspanningen van de Ombudsman en de geschillencommissie een uitspraak volgen waar je het niet mee eens bent dan kan je in beroep gaan bij de Commisie van Beroep. 

Wijzigingen

Dit privacy statement is op 7 maart 2016 in werking getreden. Cannock Chase behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen of online diensten. Het verdient daarom aanbeveling om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Laatst gewijzigd: 7 maart 2016

Nieuws

Nieuws
2018-04-11 00:00:00

E-facturatie: alle voordelen op een rij

E-facturatie, het wordt steeds vaker toegepast door bedrijven. Eind 2017 vond het seminar ‘e-factureren in de praktijk’ plaats. Onze facturatie-expert Martijn van Grunsven was erbij en deelt in dit blog de belangrijkste voordelen van e-factureren.

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Cannock Chase maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, om het mogelijk te maken content via social media te delen en om de inhoud van de site en advertenties af te stemmen op uw voorkeuren. Deze cookies worden ook geplaatst door derden. Door deze melding weg te klikken of gebruik te blijven maken van deze site stemt u hiermee in.
Sluiten