Privacystatement Cannock Chase

Gesprek met adviseur
Blijf op de hoogte
Volg ons op LinkedIn
PRIVACYSTATEMENT CANNOCK CHASE

Wie zijn wij?

Cannock Chase legt in het kader van haar (online) financiële, juridische en incassodienstverlening en als werkgever gegevens van u vast. Middels dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Cannock Chase.

Cannock Chase is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders (zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties) van groot belang is. Persoonsgegevens worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.
Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens te verwerken. Wij achten het hierbij van belang dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van de privacy. Hierin volgen wij de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU-AVG).I - Bent u debiteur?

Cannock Chase treedt in de hoedanigheid van incassodienstverlener als verwerker ten behoeve van haar opdrachtgevers. De betreffende opdrachtgever waarbij u bijvoorbeeld diensten heeft afgenomen dan wel producten heeft gekocht, is de verwerkingsverantwoordelijke partij. De verwerkingsverantwoordelijke bepaalt het doel waarvoor uw persoonsgegevens worden verwerkt.  Cannock Chase volgt de instructies van haar opdrachtgevers. 

Cannock Chase hecht veel waarde aan de privacy van de debiteuren van haar opdrachtgevers. Om de privacy van de debiteuren te waarborgen zijn afspraken gemaakt, die vastgelegd zijn in een zogenaamde verwerkersovereenkomst tussen opdrachtgever en Cannock Chase. In deze verwerkersovereenkomst geeft de opdrachtgever aan hoe Cannock Chase de werkzaamheden moet uitvoeren. Onder meer wordt geregeld hoe uw persoonsgegevens beveiligd moeten worden en welke rol Cannock Chase heeft wanneer u uw rechten op grond van de AVG wil uitoefenen. Wanneer u een beroep wil doen op uw rechten op basis van de AVG, moet u daarvoor altijd uw onze opdrachtgever, uw contractspartij/leverancier benaderen.

II - Bent u klant/prospect?

Hieronder informeert Cannock Chase u als (mogelijke) klant over de wijze waarop Cannock Chase als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Welke persoonsgegevens gebruikt Cannock Chase?

Cannock Chase gebruikt alleen reguliere persoonsgegevens. Dit zijn bijvoorbeeld uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. 

Als u de website van Cannock Chase bezoekt, wordt in bepaalde gevallen toestemming gevraagd voor het vastleggen van gegevens over u door middel van cookies. Lees daar meer over in ons cookiestatement.

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Cannock Chase kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. Meestal ontvangen we gegevens rechtstreeks van u, bijvoorbeeld omdat u informatie verstrekt via onze website. We kunnen ook gegevens gebruiken uit openbare bronnen. Gegevens over bedrijven en hun vertegenwoordigers kunnen we verkrijgen bij de Kamer van Koophandel.

Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens om:

  • Dienstverleningsovereenkomsten af te sluiten en uit te voeren;
  • Het op de hoogte brengen van onze klanten van mogelijke oplossingen, bijvoorbeeld via een nieuwsbrief, per e-mail of via onze website. Als u geen prijs stelt op het ontvangen van informatie per mail van Cannock Chase kunt u dat kenbaar maken via rechten@cannockchase.nl
  • De rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het uitvoeren van een overeenkomst waar u bij betrokken bent,  op basis van uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven of de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Cannock Chase.

We gebruiken gegevens ook voor onderzoek, voor productverbetering en verbetering van onze dienstverlening. Dat doen we door ze te combineren en te analyseren. Die analyses brengen ons op nieuwe ideeën en betere oplossingen. Zo kunnen we de oorzaak van klachten oplossen, pagina’s en formulieren op onze websites verbeteren en processen versnellen, nieuwe diensten ontwikkelen en bestaande diensten verbeteren.

Zie hieronder vanaf “hoe zorgt Cannock Chase voor persoonsgegevens”. Deze onderdelen zijn van toepassing op u als (mogelijke) klant.

III - Bent u medewerker?

Hieronder informeert Cannock Chase u als medewerker over de wijze waarop Cannock Chase als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.


Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken. Het gaat om gegevens die herleidbaar zijn naar u als persoon. 

Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.


Welke persoonsgegevens gebruikt Cannock Chase? 

Cannock Chase gebruikt verschillende categorieën van persoonsgegevens.  Deze gegevens zijn bijvoorbeeld  uw naam, adres en woonplaats, e-mailadres, telefoon¬nummer, geboortedatum, rekeningnummer. Sommige van de gegevens die we vastleggen zijn zogenaamde bijzondere of gevoelige persoonsgegevens. Denk hierbij aan financiële gegevens.

Hoe verkrijgen wij uw gegevens?

Cannock Chase kan uw persoonlijke gegevens op verschillende manieren verkrijgen. Meestal ontvangen we gegevens rechtstreeks van u bij de sollicitatieprocedure en het aangaan van de arbeidsovereenkomst. We kunnen ook gegevens krijgen van uw leidinggevenden, HR-functionaris of van onze Arbo-dienstverlener. 


Waarvoor gebruiken we persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens voor:

  • In- en uitdiensttreding
  • Salarisadministratie
  • Personeelsadministratie
  • Pensioenadministratie
  • Verzuimbegeleiding
  • Duurzame inzetbaarheid en persoonlijke ontwikkeling


De rechtmatige grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld op basis belastingwetgeving), uitvoeren van de arbeidsovereenkomst of op basis van uitdrukkelijke toestemming die u heeft gegeven.


Hoe zorgt Cannock Chase voor persoonsgegevens?

Cannock Chase legt zo min mogelijk persoonsgegevens vast, alleen de noodzakelijke. Cannock Chase neemt bovendien de benodigde technische en organisatorische maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies en onrechtmatig gebruik, ook in afspraken met zogenaamde (sub)verwerkers bijvoorbeeld hostingpartijen. 


Medewerkers van Cannock Chase en eventuele derden die kennis kunnen nemen van de door Cannock Chase vastgelegde gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding van deze informatie. Alleen geautoriseerd personeel mag gegevens inzien en bewerken. Dat mag ook alleen voor zover dat noodzakelijk is voor een adequate uitvoering van de werkzaamheden.


Bewaartermijnen

Cannock Chase be¬waart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt, tenzij de wet ons verplicht gegevens langer te bewaren. Iedere ondernemer is bijvoorbeeld wettelijk verplicht zijn administratie zeven jaar te bewaren (fiscale bewaarplicht). 


Uw rechten: hoe kunt u uw persoonlijke gegevens bekijken, aanpassen of een klacht indienen?

Als debiteur dient u zich voor het uitoefenen van uw rechten te richten tot de opdrachtgever, als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens.Als medewerker, klant of prospect kunt bij ons een verzoek indienen tot  inzage, rectificatie, beperking of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u verwerken.  Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen het feit dat Cannock Chase uw gegevens verwerkt of een verzoek indienen om uw gegevens over te dragen. Maar ook als u Cannock Chase toestemming hebt verleend tot het verwerken van uw persoonsgegevens en deze toestemming wil intrekken.

Stuur daartoe een brief, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs naar rechten@cannockchase.nl. Wij verzoeken u met klem op deze kopie uw BSN en pasfoto door te strepen of op een andere wijze onleesbaar te maken. Cannock Chase stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht of een reactie op het verzoek toe. Cannock Chase zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

Een klacht over de wijze waarop Cannock Chase met (uw) persoonsgegevens omgaat kunt u indienen via klacht@cannockchase.nl. De ontvangen klachten worden geregistreerd en u ontvangt een bevestiging. Binnen 10 werkdagen ontvangt u van ons een reactie op uw klacht. 

Voor meer informatie of klachten over privacy, kunt u ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).


Verstrekking van gegevens aan derden

Alleen als het nodig is, delen wij gegevens met derden. Soms moeten we gegevens delen, bijvoorbeeld als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienstverlening door Cannock Chase, voor ondersteunende diensten of als de wet- en regelgeving dat vereist. 

Uitsluitend wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. In alle gevallen zal Cannock Chase passende maatregelen treffen om de vertrouwelijkheid en de beveiliging van de gegevens zoveel mogelijk te waarborgen.

Voor het leveren van onze diensten maken we gebruik van derden. Wij maken goede afspraken met dergelijke partijen voordat wij de gegevens aan hen verstrekken. Zij zijn verplicht de gegevens te beschermen en mogen die alleen verwerken in overeenstemming met onze instructies.

Op de website van Cannock Chase treft u regelmatig hyperlinks aan naar websites van derden. Cannock Chase kan geen verantwoordelijkheid dragen voor de omgang met uw gegevens door die partijen. Lees hiervoor, indien aanwezig, het privacy statement van de betreffende site. 

Vragen of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid? Richt die aan onze functionaris gegevensbescherming op FG@cannockchase.nl

Wijzigingen

Cannock Chase behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Laatst gewijzigd: mei 2018

Nieuws

Algemeen
2019-05-27 00:00:00

Cannock Chase behaalt ISAE type 2 certificering

Cannock Chase heeft onlangs de ISAE type 2 certificering behaald. Wederom een mooie stap in de verdere ontwikkeling en professionalisering van onze organisatie. Het is belangrijk dat we hiermee aantonen onze processen goed te beheersen. Organisaties die non-core processen uitbesteden aan serviceorganisaties, zoals Cannock Chase, willen graag zien hoe dit gebeurt.

Lees meer

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Vul onderstaand formulier in

Er wordt zo snel mogelijk contact met je opgenomen.

Schrijf je in voor de nieuwsbrief